Стоманобетон

Учебникът съдържа две части:
В първата част накратко са изложени физико-механичните и деформационните свойства на бетона, бетонната стомана и стоманобетона. Разгледани са основните положения на методите за оразмеряване на обиктовени и предварително напрегнати стоманобетонни конструкции. Основно място в изложението е отделено на метода на граничните състояния (теоретични предпоставки и практическо приложение), като са взети предвид съществените усъвършенствания на метода, отразени в новите норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Във втората част са разгледани изчисляването и конструирането на основните елементи на стоманобетонните конструкции – плочи, греди и колони.
Материалът в отделните глави е съобразен с новата учебна програма по стоманобетон за специалностите от строителния и транспортния факултет при УАСГ. Освен за студентите от строителните специалности, учебникът може да се ползва и от строителните инженери, конструкторите и изпълнителите от практиката.
Учебникът е одобрен от МОН.