начало

Църковните приложни изкуства от XV-XIX век в България

Църковните приложни изкуства от XV-XIX век в България

Съдържание:

I. Църковните приложни изкуства през поствизантийския период XV – XVII век.

1. Художествени процеси и етапи на развитие след завладяването на Балканите.

2. Златарство. Школи. Центрове, майстори и произведения.

 • Чипровска златарска школа, Врачански златарски център
 • Софийска златарска школа
 • златарски център в района на Пловдив и Бачковския манастир

3. Миниатюрна дърворезба. Характер на приложение, произход и прототипове.

4. Везба. Литургични тъкани и одежди. Паметници.

 

II. Църковни приложни изкуства и видове църковни утвари XVIII – XIX век.

1. Художествени процеси и етапи на развитие през XVIII – XIX век.

 • първата половина на XVIII век
 • втората половина на XVIII век – първата половина на XIX век
 • втора половина на XIX век

2. Видове църковни утвари. Символика и декорация.

 • свещени съдове и принадлежности
 • литургични тъкани
 • свещени одежди и облачения

Въведение:

 • Настоящото изследване се занимава с особено специфичен дял от нашето художествено наследство – църковните приложни изкуства от ХV-ХIХ век. Отделни паметници са били обект на проучване и публикации от редица изследователи още от началото на миналия век. Специалните обобщаващи изследвания обаче са твърде малко. Ще посоча книгата на Никола Мавродинов „Изкуството на Българското възраждане“ (1957), в която са включени специални глави, посветени на приложните изкуства. Трудът на Атанас Божков „Die bulgarische Volkskunst“ (1972) за съжаление е публикуван само на немски език в Германия. Главното внимание на изследователите, и съвсем естествено, е насочено към златарството – като книгата на Димитър Друмев „Златарско изкуство“ (1976), на Мина Иванов – „Златарските произведения от ХVI-ХIХ век в Музея на Бачковския манастир“ (1967), и сравнително наскоро излязлата от печат монография на Иван Сотиров „Чипровска златарска школа“ (2001).
  Дълго време извън вниманието на изследователите оставаха църковната миниатюрна дърворезба и литургичната везба, както и проучването на паметниците като предмети и принадлежности, обслужващи култа, без които е невъзможно неговото функциониране.Книгата е богато илюстрирана с материали от личния ми архив и фотоархива на Института за изкуствознание.
  От автора
ПЪЛЕН ТЕКСТ»
Определяне на блоково обусловени равнинни деформации на земната кора, посредством измерени пространствени хорди

Определяне на блоково обусловени равнинни деформации

Определяне на блоково обусловени равнинни деформации на земната кора, посредством измерени пространствени хорди Автор: Проф. Славейко Господинов Издателство: Военно – географска служба Година на издаване:

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
zx620_966336.jpg

Основи на архитектурата – Лорейн Феърли

Замисълът на „Основи на архитектурата“ е да бъде солидна основа за тези, които създават, развиват и изучават архитектурата. Книгата представя и изяснява основните принципи, концепции и явления в архитектурата с помощта на описания, снимки и илюстрации.
Тя предлага ценни познания и похвати за навлизане в практиката, философията и професионалния свят на архитектурата.

„Основи на архитектурата“ е незаменима учебна книга за всеки, който се нуждае от въведение в основните концепции и принципи на архитектурата, графичните техники на изобразяване и терминологията на проектирането и строителството.

Книгата разглежда методологията на архитектурното проектиране и обяснява значението на мястото, контекста и историческия опит в този процес.

В шест глави „Основи на архитектурата“ разглежда ситуирането на архитектурния обект, историята и паметниците на архитектурата, конструкцията и материалите, представянето на идеите, съвременните концепции и тяхното осъществяване.

Авторката на книгата Лорейн Феърли е архитект, който координира курсовете по архитектура и интериорен дизайн в Архитектурния институт на Портсмутския университет. Тя има опит в проектирането за различни по мащаб и обхват сгради.
Чете лекции по презентационни техники в архитектурата, които обхващат правенето на ръчни скици, макетиране и компютърно моделиране, както и презентационни концепции.

Лорейн участва в изпитни комисии на много университети във Великобритания, преподавала е в редица европейски институции и е представлявала свои научни разработки за архитектурата на европейския град на международни конференции.
Има статии в британски и европейски издания за съвременна архитектура и интериорен дизайн, за архитектурните техники на изобразяване и архитектурното образование.

Книгата е издадена с финансовата подкрепа на ETEM Building Systems България.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
Справочник за хидравлични изчисления на водопроводящи съоръжения и системи

Справочник за хидравлични изчисления

Автори: Авторски колектив от катедра „Хидравлика и хидрология” на УАСГ: проф. д-р инж. Богдан Казаков, проф. д-р инж. Мариана Мараджиева, доц. д-р инж. Кръстю Даскалов, доц. д-р инж. Николай Лисев, доц. д-р инж. Иван Калчев, ст. н. с. д-р инж. Жак Таджер, гл.ас. д-р инж. Весела Захариева, гл.ас. д-р инж. Борис Цанков

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
1_6f3cfb9800034307828b7aacd7cab5b2.jpg

Математика. Справочник за зрелостници и кандидат-студенти. Помагало за гимназиален етап

Изчерпан тираж !

Очаква се ново издание

Справочникът е предназначен за зрелостници и кандидат-студенти.
– Съдържа всички формули и таблици, необходими за подготовка и явяване на матура или на кандидатстудентски изпит по математика
– Може да се използва по време на конкурсните изпити по математика за прием в университетите
– Улеснява текущата работа по математика на учениците от гимназиалния етап и подготовката им за контролни и класни работи
– Съобразен е с действащите програми по математика за задължително и профилирано обучение

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
611810.jpg

Строителни материали

Строителни материали – за професионалните гимназии Автори: В. Станков, М. Такева, Ц. Владимиров Издателство: Техника Година на издаване: 1988 Страници: 131 Корици: меки Размери: А5-

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
mod_p_3719e_ганю.jpg

Строителство на автомобилни пътища

1. Земните работи за нуждите на пътното строителство.
– видове строителни почви
– основни физични свойства и качествени показатели на почвите
2. Изпълнение на земните работи.
– общи сведения
– подготвителни работи
– начини за изпълнение на земните работи
– изпълнение на земните работи от нескални почви – механизация и производство
– изпълнение на земните работи от скални почви
3. Транспортиране на земните маси.
4. Уплътняване на земните маси.
– структура на материалите и задачи на уплътняването
– методи за уплътняване
– контрол при уплътняването на земните маси
– контрол при уплътняването на скалните насипи
– измерване на дебелината на пластовете при уплътняване
5. Определяне количеството, разпределение и движение на земните маси.
– оразмеряване на насипите и изкопите
– изчисляване количеството на земните маси
– движение и разпределение на земните маси
6. Начини за отводняване на земното платно.
– същност и цел
– отводняване в процеса на строителството на пътното тяло
– отводняване на пътища
7. Каменни материали и подготовката им за строителство.
– общи насоки за производство
– технически изисквания
– лабораторни изследвания
– кариери за добиване и преработване
8. Земно легло и земна основа на пътните настилки.
– предназначение на земното легло и начини за неговото изграждане
– оразмерителни характеристики на почвите при изграждане на земното легло
9. Основи на пътните настилки.
– теоретични постановки за функцията на основата в пътните настилки
– видове и конструктивни форми за основи на пътните настилки
10. Пътни настилки – класификация и изисквания.
– земни настилки или земни пътища – характеристика и подразделение
– трошенокаменни настилки
– паважни настилки
– бетонни настилки
11. Асфалтови смеси и настилки.
– асфалтови смеси – производство и полагане
– материали за строеж на асфалтови настилки
– структура и якостни характеристики на асфалтовите смеси и настилки
– проектиране състава на асфалтовите смеси
– производство на асфалтови смеси
– полагане и уплътняване на асфалтови смеси
12. Конструкция на пътни настилки с органични свързващи вещества – видове и технологии на изпълнение.
– повърхностни обработки
– асфалтови пропитки
– трошенокаменни настилки с органични свързващи вещества
– асфалтобетонни настилки
– настилки от лят асфалтобетон
– типови конструкции на асфалтовите настилки
13. Изисквания към пътните настилки за сигурността на автомобилното движение.
– пътните условия
– направа на грапави асфалтови настилки
14. Оразмеряване на пътните настилки.
15. Статическо оразмеряване на твърдите пътни настилки. Напрежения от съсъхване на бетона.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
FVU-150x250.jpg

Градоустройство, градско движение и улици

1. Градоустройство.
– градът и съставящите го елементи
– генерален план на града
2. Градско движение.
– предмет на науката за градско движение
– класификация на градската пътна мрежа
– структура на главната улична мрежа
– проучване на градското движение
– проучване на общите закономерности на движението и използването им за планиране на нова транспортна мрежа – –
генерален транспортен план
– основни методи за планиране и организация на движението
– планиране и организация на движението извън района на уличните кръстовища и възли
– планиране и организация на движението в обсега на уличните кръстовища и възли
– градски възли
– планиране и организация на на масовия градски и обществен транспорт
– планиране и организация на пешеходното движение
– планиране и организация на паркирането
– генерални схеми за организация на движението в населени места
3. Улици.
– фази при проектиране на улици
– конструкции и съоражения на уличната мрежа
– градски подземни инженерни мрежи

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
5943_pic_m.jpg

Техническо чертане- за професионалните гимназии

Учебникът е написан в съответствие с одобрена от МОН учебна програма.
В първата част на учебника са разгледани инструментите и необходимите материали за чертане, както и начините за тяхната употреба. Показани са различни шрифтове и начини за надписване на чертежи.
Във втората част са дадени геометрични построения (спрегнати линии, криви, орнаменти и др.), котиране и защриховане на чертежи, условни означения на материали и др.
В третата част е застъпено проекционно чертане на призматични тела, архитектурни колонади, напречни профили на пътища и канали, подпорни стени, стоманобетонни елементи, конструкции и др.
В четвъртата част са дадени аксонометрични проекции на тела и архитектурни обекти, начертаване на профилни стомани, релси, болтове, нитови съединения, сградна водопроводна и канализационна инсталация, шахти и др.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
IMG_20171012_224252.jpg

Мелиоративни помпени станции

1. Предназначение и описание на помпените станции.
– област на приложение
– елементи на помпените станции
– основни задачи при проектирането и експлоатацията на помпените станции
2. Основно обзавеждане на помпените станции.
– енергетична класификация и параметри на помпите
– описание и принцип на действие на основните видове помпи
3. Теория на лопатъчните помпи.
– центробежни помпи
– кавитация
– изпитване на помпите
4. Стационарни режими на работа на помпите и тръбната мрежа.
– обща постановка
– характеристики на тръбната мрежа
– сумарни характеристики на помпите
– анализ на съвместната работа на помпи и тръбна мрежа
5. Нестационарни режими.
– хидравличен удар
– противоударни мероприятия
– преходни процеси
– нестационарни режими в довеждащите канали
6. Оптимизационни проблеми при проектирането на помпени станции.
– надеждност на работата
– критерий за оптималност
– местоположение на помпените станции и зониране на механично напояваните площи
– локални оптимизационни задачи
– обща оптимизационна задача
7. Автоматично управление на технологичните процеси.
– основни принципи
– автоматично управляеми помпени станции
8. Електрообзавеждане.
– основни понятия
– електродвигатели
– управление на електрозадвижването
9. Хидромеханично и спомагателно обзавеждане на помпените станции.
– средства за пускане и регулиране на производителността на помпите
– арматура в помпените станции
– измервателни уреди и регулатори на ниво
– помощни стопанства
10. Долен и горен участък на помпените станции.
– общи въпроси
– долен участък
– напорни тръбопроводи
– горен участък
11. Помпени станции.
– конструктивни видове
– разположение и монтаж на обзавеждането
– общи изисквания при конструктивното оформяне
– размери на помпените станции
– фундиране на помпените станции
– класификация и описание
– генерален план

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-5-1.jpg

Експлоатация на хидромелиоративни системи и опазване на околната среда

I. Управление на хидромелиоративните системи.
1. Кратки исторически бележки.
2. Основни понятия и принципи за управление.
3. Хидромелиоративните системи – сложни системи.
4. Видове дейности при управление на хидромелиоративни системи.
5. Управление на технологичните процеси.
6. Показатели за оценка.
– технически свойства на системите
– технико-икономически показатели
II. Информационна дейност при управлението на хидромелиоративните системи.
1. Организация на наблюденията и измерванията.
– задачи и класификация
– основни принципи
– измервателни методи и уреди
2. Предварителна информация при управлението на хидромелиоративните системи.
– въвеждане на хидромелиоративните системи в експлоатация
– райониране на хидромелиоративната система
– класификация и категоризация
3. Текуща информация при управлението на хидромелиоративните системи.
– текуща информация при оперативно управление на технологичните процеси
– текуща информация при техническо поддържане на хидромелиоративните системи
– средства за събиране и предаване на информацията
III. Разпоредетелно-съветваща дейност при експлоатацията на хидромелиоративните системи.
1. Прогнози.
– класификация и методи
– планиране на технологичните процеси
2. Планиране на технологичния процес поливане.
– видове планове
– план-ведомост за експлоатационния поливен режим
– технология на поливния процес
3. Планиране на технологичните процеси водовземане и водоразпределение.
– показатели на технологичните процеси
– определяне на КПД на каналната мрежа
– план-ведемост за очакваните води във водоизточника
– план на използване на водите на водоизточника
– план за разпределение на водата по канали
– диспечерски план-график на водоразпределението
– водопотребление при недостиг на вода
4. Разпределително-съветваща дейност при оперативно управление на отводнителни системи.
– план за разпределение на водата при пролетно пълноводие
– план за регулиране на почвената влага в обработваемите площи
– теоритичен анализ на състоянието на подпочвените води
– обработване и анализ на измерените нива на подпочвените води
5. Разпределително-съветваща дейност при техническото поддържане на хидромелиоративните системи.
IV. Изпълнителна дейност при експлоатацията на хидромелиоративните системи.
1. Изпълнителна дейност при оперативно управление на хидромелиоративните системи.
– подготовка на площите за напояване
– подготовка и използване на поливната техника
– оперативно управление на водоразпределението
– оперативно управление на отводнителните системи
2. Изпълнителна дейност при техническо поддържане на хидромелиоративните системи.
– техническо поддържане на бетонови и стоманобетонови съоръжения
– техническо поддържане на земни и земнонасипни съоръжения
– техническо поддържане на закрити тръбопроводи
– техническо поддържане на метални, дървени и текстилни съоръжения
– техническо поддържане на съоръженията в началния участък на напоителните системи
– техническо поддържане на закритите отводнителни системи
– техническо поддържане на коригирани реки
– техническо поддържане на мелиорираните площи
V. Усъвършенстване на хидромелиоративните системи.
1. Усъвършенстване на напоителни системи.
– причини
– методика
– преустройство
2. Преустройство на съществуващи отводнителни системи.
VI. Опазване на околната среда.
1. Системата „човек-околна среда“.
– човекът като компонент на околната среда
– физическа обкръжаваща среда
– социално-икономическа околна среда
– взаимна връзка между компонентите на околната среда
2. Взаимодействие на човека с околната среда.
3. Контрол над състоянието на околната среда.
4. Екологическа оценка на хидромелиоративната дейност.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-4-1.jpg

Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи

I. Обща характеристика на автоматичните системи.
1. Понятия, определения и класификация.
– основни понятия и определения
– класификация
– функционални елементи
2. Структурно изграждане и структурен анализ на системите.
– функционална схема на системата
– графично представяне на структурата на системата
– основни съединения на динамичните звена
3. Режими в автоматичните системи.
– стационарно състояние и преходен процес
– статични и динамични характеристики
– линеаризация
– стандартни входни въздействия
II. Линейни системи.
1. Обща характеристика на линейните системи с постоянни параметри и с непрекъснато действие.
– математически апарат за изследване на линейните системи
– основни структурни елементи на линейните системи
– типови динамини характеристики на ЕДЗ и на съединенията им
– функционална структура и математическо описание на линейна система
2. Изследване на динамиката на линейни системи.
– устойчивост
– качество на процесите на регулиране в ЛС
– синтез на ЛС
3. Особени линейни системи.
– линейни системи с чисто закъснение
– линейни системи с разпределени параметри
– линейни системи с променливи параметри
– дискретни системи
III. Нелинейни системи.
1. Обща характеристика на нелинейните системи.
– определение и класификация
– построяване на статичните характеристики
– динамика
– релейни системи
– устойчивост

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-1-1.jpg

Ръководство за проектиране на хидротехнически съоръжения

1. Избор на мястото на язовирната стена.
2. Противофилтрационни и заздравителни мероприятия в основата на язовирните стени.
3. Бетонни язовирни стени.
– определяне на котата на билото
– действащи сили
– статическо изследване на бетонните гравитационни сили
– конструктивно оформяне на бетонните гравитационни язовирни стени
– облекчени бетонни гравитационни стени
– масивно-контрафорсни язовирни стени
4. Облекчителни съоръжения при бетонните язовирни стени.
– общи въпроси
– ретензия на високата вълна
– преливници
– изпускатели
5. Земнонасипни язовирни стени.
– общи сведения и видове
– конструктивно оформяне
– филтрационни изследвания
– устойчивост на откосите
6. Каменнонасипни язовирни стени.
– общи сведения, условия за изграждане и класификация
– конструктивни елементи и основни размери на каменнонасипна стена с глинено ядро
– филтрационни изследвания
– оразмеряване на обратните филтри
– порен натиск
– устойчивост на откосите
– обща устойчивост
– изчисляване на слягането
7. Облекчителни съоражения при насипните язовирни стени.
– траншейни преливници
– преходен участък
– бърз оток
– енергогасител
– основен изпускател
8. Отвеждане на водите по време на строителството.
– отбивен тунел
– отбивен канал
– отбивни язове
9. Водовземни кули.
общи въпроси
– хидравлично оразмерявне
– статическо изследване
– конструктивно оформяне

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-3-1.jpg

Ръководство по водоснабдяване

1. Водоснабдителни системи и схеми.
– предназначение, видове и съставни елементи
– водоснабдителни схеми
2. Водоснабдителни норми и разход на вода.
– водоснабдителни норми
– среден и максимален денонощен разход
– максимален часов разход
– противопожарен разход
3. Проектиране на водопроводни мрежи.
– външни водопроводи
– принципи при проектиране
4. Хидравлично оразмеряване на водопроводната мрежа като разклонена.
– определяне на оразмерителните водни количества
– допустими скорости и налягане
– определяне на диаметрите на тръбите
– определяне на котата, обема и размерите на напорния резервоар
5. Хидравлично оразмеряване на водопроводната мрежа като слючена.
– определяне на оразмерителните водни количества
– технико-икономическо определяне на диаметрите при помпено изкачване на водата
– изравняване на водопроводната мрежа
– хидравлично оразмеряване на външните водопроводи
– определяне на общия напор на помпите в помпена станция втори подем
6. Надлъжен профил на водопроводните клонове.
7. Монтажен план на водопроводната мрежа.
8. Напорни резервоари.
9. Каптиране на подземни води.
– видове каптажни съоръжения
– определяне на дебита на каптажните съоръжения
– зависимости между дебита, диаметъра, понижението и радиуса на влияние на кладенеца
– тръбни кладенци
– кладенци с хоризонтални дренажни тръби
– отвеждане на водата от тръбните кладенци
10. Каптиране на извори.
11. Основни съоръжения за избистряне и обезжветяване на водата.
– схема на пречиствателна станция
– производителност
12. Съоръжения за приготвяне и дозиране на реагети.
– определяне на дозата реагенти
– съоръжения за приготвяне на реагентен разтвор
– дозаторни устройства
13. Съоръжения за смесване на реагентите- .
– видове смесители
– смесител с напречни прегради
– смесител с надупчени прегради
– вертикален смесител
14. Суспензионни сепаратори.
– принцип на действие и видове
– хидравлично оразмеряване
15. Безнапорни бързи филтри.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
mod_p_c80b6_основи-на-хидравликата.jpg

Основи на хидравликата – водоснабдяване и канализация

1. Въведение, основни понятия и определения.
– предмет на хидравликата
– понятие за течност
– основни физични свойства на реалните течности
2. Хидростатика.
– хидростатично налягане
– диференциални уравнения за равновесие на течността
– основно уравнение на хидростатиката, закон на Паскал
– абсолютно и манометрично налягане, пиезометрична височина, вакуум и напор
– хидростатичен натиск
– хидравлични машини с хидростатично действие
3. Хидродинамика.
– основни понятия и видове движение на течности
– хидравлични елементи на потока, равномерно и неравномерно движение, напорен и безнапорен поток
– уравнение за непрекъснатостта на потока
– уравнение на Бернули за поток течност
– хидравлични съпротивления и загуби на напор
4. Изтичане на течности през отвори и наставки. Преливници.
5. Хидравлични основи на оразмеряването на напорни тръбопроводи.
– предназначение и класификация на тръбопроводите
– основни уравнения и зависимости при хидравличното оразмеряване
– хидравлично оразмеряване на къси тръбопроводи и сифони
– хидравлично оразмеряване на дълги тръбопроводи
– оразмеряване на тръбопроводи с непрекъснато отдаване на вода
– хидравличен удар
6. Оразмеряване на открити канали.
7. Движение на подземни води.
– основни понятия
– основен закон на ламинарната филтрация
– равномерно движение на подземните води
– неравномерно движение на подземните води
8. Водоснабдителни системи и схеми.
9. Водопотребление.
– видове консуматори
– водоснабдителни норми
– режим на водопотребление
– определяне на оразмерителни водни количества
– свободен напор
10. Водоизточници и водовземни съоражения.
– видове водоизточници
– каптиране на извори
– водовземане от подземни води
– водовземане от повърхностни водоизточници
– санитарно-охранителни зони
11. Изкачване на водата с помпи.
12. Външни водопроводи.
13. Водопроводни мрежи.
– видове и устройство
– оразмеряване
– водопроводни тръби, фасонни части и арматури
14. Водонапорни регулиращи съоражения.
– напорни резервоари
– водни кули
– водонапорни колони
15. Пречистване и обеззаразяване на природните води.
– качествени показатели на природните води и изисквания към качествата на питейните води
– основни методи за пречистване
– основни технологични схеми и съоражения за пречистване на води
– когулиране и утаяване на водата
– филтриране на водата, бавни и бързи филтри
– обеззаразяване на водата
16. Основна схема на канализацията. Канализационн системи.
17. Проектиране на канализационните мрежи.
– основни изходни данни за проектирането
– видове схеми на канализационни мрежи
– определяне на оразмерителните водни количества на битовите, производствените и дъждовните отпадъчни води
– хидравлично оразмеряване на канализационната мрежа – допустими скорости и наклони
– дълбочина на полагане на канализационните тръби
18. Устройство на канализационните мрежи.
– видове тръби и тръбни профили
– канализационни шахти
– преливници
– дюкери
– канализационни помпени станции
19. Метод за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки.
– състав на отпадъчните води
– категоризация на водоприемниците
– основни методи за пречистване
20. Съоръжения за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки.
– съоръжения за механично пречистване
– съоръжения за биологично пречистване
– съоръжения за стабилизиране на утайките
– съоръжения за обезводняване на утайките
– съоръжения за обеззаразяване и изпускане на отпадъчните води във водоприемниците
21. Водонасбдяване на сгради.
– основни елементи и видове
– схеми на сградните водопровдни мрежи
– тръби, фасонни части и арматури
– сградно водопроводно отклонение
– водомери и водомерни възли
– устройство и изисквания за проектиране на сградната водопроводна мрежа за студена вода
– устройство и изисквания за проектиране на сградната водопроводна мрежа за топла вода
– водопроводни системи
– противопожарни водоснабдителни системи
– хидравлично оразмеряване
22. Канализация на сгради.
– видове и основни елементи
– приемници на отпадъчни води
– тръби и фасонни части
– сградни канализационни мрежи за битови и дъждовни отпадъчни води
– хидравлично оразмеряване
23. Водонсабдяване и канализация на строителни площадки и обекти.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
mod_p_6c8d8_боян-димитров.jpg

Стоманобетонни конструкции

I. Теория на стоманобетона.
1. Физико-механични и деформационни свойства на бетона, стоманата за армировка и стоманобетона.
– бетон
– армировка
2. Метод за изчисляване на стоманобетонни конструкции.
– основни положения
– стадии на напрегнато състояние при стоманобетонни елементи, натоварени на огъване
– основни положения на метода на граничните състояния
– принципни положения на общоевропейските норми за проектиране на стоманобетонни конструкции
3. Изчисляване на стоманобетонни елементи по нормални сечения, натоварени на огъване.
– конструктивни особености
– основни положения
– елементи с правоъгълно сечение и единична армировка
– елементи с правоъгълно сечение и двойна армировка
– елементи с плочогредово сечение
4. Изчисляване на стоманобетонни елементи по наклонени сечения за напречни сили и огъващи моменти.
– основни положения
– изчисляване на стремената и огънатите пръти
– схема за определяне на носещата способност на стоманобетонни сечения за напречни сили
5. Изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, натоварени на нецентричен натиск.
конструктивни особености
– оразмеряване на колони, натоварени на нецентричен натиск със случаен ексцентрицитет
– изчисляване на стоманобетонни елементи, натоварени на нецентричен натиск
6. Изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, натоварени на центричен и нецентричен опън.
елементи, натоварени на центричен опън
– елементи, натоварени на нецентричен опън
7. Кратки сведения за изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, натоварени на усукване.
8. Основни положения при конструиране и оразмеряване на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.
– общи сведения
– начини за предварително напрягане и закотвяне на армировката
– видове напрегната армировка и закотвящи приспособления
– загуби от предварително напрежение
– конструиране и основни оразмерителни проверки на предварително напрегнати елементи, натоварени на огъване.
9. Кратки сведения за определяне на деформациите при стоманобетонни елементи, натоварени на огъване.
II. Стоманобетонни конструкции.
1. Междуетажни подови конструкции.
– общи принципи и класификация
– гредови подови конструкции
– сглобяеми гредови конструкции с елементи тип „Спирол“
– сглобяеми гредови конструкции с 2Т-елементи
– касетирани подови конструкции
– подови конструкции, изпълнявани с едроразмерен кофраж
– подови конструкции, изпълнявани с предплочи
– безгредови подови конструкции
– изчисляване и конструиране на еднопосчно армирани плочи
– изчисляване и конструиране на кръстосано армирани плочи
– изчисляване и конструиране на главни и второстепенни греди
– числени примери за оразмеряване и конструиране на междуетажни конструкции
2. Стоманобетонни рамкови конструкции.
– моnoлитни рамкови конструкции
– сглобяеми конструкции за едноетажни промишлени сгради
– многоетажни рамкови конструкции
3. Тънкостенни пространствени конструкции.
– видове черупкови конструкции
– цилиндрични черупки
– призматични черупки
– черупки с двойна кривина върху правоъгълна основа
– ротационни черупки с двойна кривина – куполи
– черупки с отрицателна гаусова кривина
4. Фундаменти на сгради.
– общи сведения
– единични фундаменти под колони
– ивични фундаменти и гредови скари
– фундаментни плочи
– шлицови стени и изпълнение на подземни етажи
5. Сеизмични въздействия върху сградите и противоземетръсни конструкции.
– общо върху земетресенията
– определяне на сеизмичните натоварвания
– разпределяне на сеизмичната сила между отделните конструктивни елементи
– схеми и разположение на вертикалните диафрагми

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-2-1.jpg

Устойчивост и динамика на строителните конструкции. Ръководство за решаване на задачи

1. Устойчивост на строителните конструкции.
– основни методи за изследване на равновесните състояния на строителните конструкции и определяне на критичните им товари
– устойчивост на праволинейни пръти и дъги
– изчисляване на равнинни рамки по деформирана схема и определяне на критичните им товари
2. Динамика на строителните конструкции.
– системи с една степен на свобода
– системи с две степени на свобода
– системи с много степени на свобода
– системи с безкраен брой степени на свобода
– изследване на строителни конструкции за сеизмични товари
3. Метод на крайните елементи (МКЕ).
– основни уравнения на метода на крайните елементи
– устойчивост в рамки и изчисляване по деформирана схема
– динамично изследване на рамки

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
a1277cb30910d6b01027f118f33c82ea_XL.jpg

Ръководство за работа с тотални станции

В наръчникът е разгледана предварителната подготовка и работата с различни модели тотални станции, с които разполага Геодезическият факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. Обърнато е внимание на записа на данни в тях, обмена на данни и стандартните формати. Разгледани са дейностите с тоталните станции преди започване и по време на геодезически измервания. Описани са някои от често използваните в практиката приложни програми – свободна станция, измерване в координатен режим, трасиране и други.

Автори на ръководството са доц. д-р инж. Кристина Огнянова Микренска-Чернева, доц. д-р инж. Павел Павлов и ас. инж. Тамара Илиева-Цветкова.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
67ccbc0bec890ca9bd152fc4165f67cd.jpg

Математика за таланти 2. Тестове и задачи за подготовка и прием в 5 клас на Софийската математическа гимназия

Математика за таланти е сборник с тестове и задачи по математика за подготовка и прием в 5 клас на Софийската математическа гимназия. Универсално приложимите тестове и задачи могат да бъдат използвани в паралелките с амбициозни ученици от 3 и 4 клас на всички училища.
Една част от тестовете са предлагани за подготовка на учениците за математическото състезания „Откриване на млади таланти“, което традиционно се провежда в края на всяка учебна година в СМГ. В книжката са включени и темите от състезанията , на базата на резултатите от които се осъществява приемът на учениците от 4 клас в гимназията.
От авторите:
„Млади приятелю, тази книжка е написана с много любов и желание от нас – преподавателите – за да разкрием пред теб чудния свят на математиката. Трудностите, които ще срещнеш, решавайки тези задачи, не бива да те отказват. Те ще те направят по-силен, по-знаещ, и по-можещ.
Скъпи родители, материалите, които са включени в книжката, имат за цел да създадат гъвкава, комбинативна и логическа мисъл у вашите деца и да събудят интерес към математиката, която трябва най напред да бъде опозната, за да бъде заобичана.
Скъпи колеги, надяваме се, че това помагало ще направи работата ви по-интересна и разнообразна, като ви даде възможност да ползвате проверени на практика материали и ще ви помогне в заниманията с малките математически таланти.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
82b45657d94be51ff2e30ac80979fa75.jpg

Математика за таланти 1. Тестове и задачи за подготовка и прием в 5 клас на Софийската математическа гимназия

Математика за таланти е сборник с тестове и задачи по математика за подготовка и прием в 5 клас на Софийската математическа гимназия. Универсално приложимите тестове и задачи могат да бъдат използвани в паралелките с амбициозни ученици от 3 и 4 клас на всички училища.
Една част от тестовете са предлагани за подготовка на учениците за математическото състезания „Откриване на млади таланти“, което традиционно се провежда в края на всяка учебна година в СМГ. В книжката са включени и темите от състезанията , на базата на резултатите от които се осъществява приемът на учениците от 4 клас в гимназията.
От авторите:
„Млади приятелю, тази книжка е написана с много любов и желание от нас – преподавателите – за да разкрием пред теб чудния свят на математиката. Трудностите, които ще срещнеш, решавайки тези задачи, не бива да те отказват. Те ще те направят по-силен, по-знаещ, и по-можещ.
Скъпи родители, материалите, които са включени в книжката, имат за цел да създадат гъвкава, комбинативна и логическа мисъл у вашите деца и да събудят интерес към математиката, която трябва най напред да бъде опозната, за да бъде заобичана.
Скъпи колеги, надяваме се, че това помагало ще направи работата ви по-интересна и разнообразна, като ви даде възможност да ползвате проверени на практика материали и ще ви помогне в заниманията с малките математически таланти.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
872d29f5f4efe2d75c97b5dfeed40a8f.jpg

Втора математическа читанка за 4-5 клас

„Втора математическа читанка за 4-5 клас” включва 31 текста за четене и повече от 800 задачи, които учителети не дават учебните часове. Помагалото е написано от авторите с опит като учители по математика в СМГ и знаят как да съчетаят полезните знания със забавлението.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
images-4.jpg

Първа математическа читанка, 3 – 4 клас

Авторите са дългогодишни преподаватели в Софийската математическа гимназия и ръководители на курсове за подготовка на ученици за трети и четвърти клас. С помощта на Първа математическа читанка, забавлявайки се с приключенията на бате Патилан, баба Цоцолана, и Кольо Детектива, децата неусетно ще усвоят важни математически принципи и правила, ще научат как: да преминават през лабиринти, да се справят с детективски задачи, да смятат с пръсти, да отмерват течности с преливане и още много други полезни неща.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
11966.jpg

Математическа читанка, 4 клас

Книгaтa е пocoбие зa извънклacнa paбoтa пo мaтемaтикa c ученици oт 4 клac.
B нея ca включени 30 четивa и нaд 400 пpимеpa и зaдaчи. Aвтopите ca дългoгoдишни пpепoдaвaтели в Coфийcкaтa мaтемaтичеcкa гимнaзия и pъкoвoдители нa куpcoве зa пoдгoтoвкa нa ученици зa кaндидaтcтвaне cлед четвъpти клac.
Зaбaвлявaйки cе c пpиключениятa нa Пaтилaн, Maйcтop Тpичкo и Кoльo детективa, децaтa неуcетнo ще уcвoят вaжни мaтемaтичеcки пpинципи и пpaвилa.

Учениците c лекoтa ще нaучaт кaк дa:
игpaят, зa дa пoбедят.
пътешеcтвaт в cтpaнaтa нa pебуcите.
oтмеpвaт течнocти c пpеливaне.
cе cпpaвят c детективcки зaдaчи.
cтaнaт мaгьocници и oще мнoгo дpуги пoлезни нещa.

Hемaлкa чacт oт четивaтa ca дocтъпни и зa учениците oт тpети клac, a еднoвpеменнo c тoвa пpедcтaвлявaт интеpеc и зa ученици oт пo-гopните клacoве.

B дoпълнение към „Maтемaтичеcкa читaнкa зa 4 клac“ ca paзpaбoтени и пoмaгaлaтa „Пъpвa мaтемaтичеcкa читaнкa зa 3 – 4 клac“ и „Bтopa мaтемaтичеcкa читaнкa зa 4 – 5 клac“, кoитo cъщo ca пpеднaзнaчени зa извънклacнa paбoтa пo мaтемaтикa.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-5.jpg

Сборник – ръководство по СИП – Математика, 4клас

Този сборник е предназначен за ученици от четвърти клас, които проявяват интерес към математиката, за учителите в урочната им дейност и ръководителите на СИП – математика в общообравозателните училища. Той съдържа 14 теми, покриващи учебното съдържание и свободно избираемата подготовка в четвърти клас.Включени са задачи, давани на математически състезания и олимпиади. Всяка тема започва с кратки теоритични бележки, необходими при решаване на задачите, примерни решения и отговори.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
161065z.jpg

Курс по математика за 2 клас – учебно помагало, 2009г.

Важен за успеха на всички ученици! С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми и тестове, давани на приемни изпити и математически състезания.

Предназначението на учебното помагало „Курс по математика за 2. клас“ е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на математически състезания. Съдържанието на учебното помагало е гаранция за постигане на най-висок успех, тъй като осигурява сериозна и пълна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическите области на математиката – аритметика и геометрия. Теорията е затвърдена чрез степенувани по сложност подробно решени задачи от всички основни видове, които имат обучаващо значение и са онагледени с множество чертежи.

Допълнителните теми с подробно решени задачи от всички видове, давани на математически състезания, са предвидени за часовете по задължително избираема подготовка и имат за цел да покажат на учениците, че са изградили достатъчно здрава и силна система от знания за отлично представяне по математика в училище, и на математически конкурси след 2. клас.

Във всеки урок на всяка решена задача по номер съответства нерешена задача за самостоятелна работа и на всяка решена конкурсна задача по номер съответствува нерешена конкурсна задача за самостоятелна работа. На края на всеки раздел има тестове с по 10 основни задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му. Помагалото е обогатено с много задачи и техните отговори от конкурсните теми и тестове, давани на математически състезания, необходими за самоконтрол на учениците.

Настоящото издание е одобрено от МОН.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»