начало

Църковните приложни изкуства от XV-XIX век в България

Църковните приложни изкуства от XV-XIX век в България

Съдържание:

I. Църковните приложни изкуства през поствизантийския период XV – XVII век.

1. Художествени процеси и етапи на развитие след завладяването на Балканите.

2. Златарство. Школи. Центрове, майстори и произведения.

 • Чипровска златарска школа, Врачански златарски център
 • Софийска златарска школа
 • златарски център в района на Пловдив и Бачковския манастир

3. Миниатюрна дърворезба. Характер на приложение, произход и прототипове.

4. Везба. Литургични тъкани и одежди. Паметници.

 

II. Църковни приложни изкуства и видове църковни утвари XVIII – XIX век.

1. Художествени процеси и етапи на развитие през XVIII – XIX век.

 • първата половина на XVIII век
 • втората половина на XVIII век – първата половина на XIX век
 • втора половина на XIX век

2. Видове църковни утвари. Символика и декорация.

 • свещени съдове и принадлежности
 • литургични тъкани
 • свещени одежди и облачения

Въведение:

 • Настоящото изследване се занимава с особено специфичен дял от нашето художествено наследство – църковните приложни изкуства от ХV-ХIХ век. Отделни паметници са били обект на проучване и публикации от редица изследователи още от началото на миналия век. Специалните обобщаващи изследвания обаче са твърде малко. Ще посоча книгата на Никола Мавродинов „Изкуството на Българското възраждане“ (1957), в която са включени специални глави, посветени на приложните изкуства. Трудът на Атанас Божков „Die bulgarische Volkskunst“ (1972) за съжаление е публикуван само на немски език в Германия. Главното внимание на изследователите, и съвсем естествено, е насочено към златарството – като книгата на Димитър Друмев „Златарско изкуство“ (1976), на Мина Иванов – „Златарските произведения от ХVI-ХIХ век в Музея на Бачковския манастир“ (1967), и сравнително наскоро излязлата от печат монография на Иван Сотиров „Чипровска златарска школа“ (2001).
  Дълго време извън вниманието на изследователите оставаха църковната миниатюрна дърворезба и литургичната везба, както и проучването на паметниците като предмети и принадлежности, обслужващи култа, без които е невъзможно неговото функциониране.Книгата е богато илюстрирана с материали от личния ми архив и фотоархива на Института за изкуствознание.
  От автора
ПЪЛЕН ТЕКСТ»
zx620_966336.jpg

Основи на архитектурата – Лорейн Феърли

Замисълът на „Основи на архитектурата“ е да бъде солидна основа за тези, които създават, развиват и изучават архитектурата. Книгата представя и изяснява основните принципи, концепции и явления в архитектурата с помощта на описания, снимки и илюстрации.
Тя предлага ценни познания и похвати за навлизане в практиката, философията и професионалния свят на архитектурата.

„Основи на архитектурата“ е незаменима учебна книга за всеки, който се нуждае от въведение в основните концепции и принципи на архитектурата, графичните техники на изобразяване и терминологията на проектирането и строителството.

Книгата разглежда методологията на архитектурното проектиране и обяснява значението на мястото, контекста и историческия опит в този процес.

В шест глави „Основи на архитектурата“ разглежда ситуирането на архитектурния обект, историята и паметниците на архитектурата, конструкцията и материалите, представянето на идеите, съвременните концепции и тяхното осъществяване.

Авторката на книгата Лорейн Феърли е архитект, който координира курсовете по архитектура и интериорен дизайн в Архитектурния институт на Портсмутския университет. Тя има опит в проектирането за различни по мащаб и обхват сгради.
Чете лекции по презентационни техники в архитектурата, които обхващат правенето на ръчни скици, макетиране и компютърно моделиране, както и презентационни концепции.

Лорейн участва в изпитни комисии на много университети във Великобритания, преподавала е в редица европейски институции и е представлявала свои научни разработки за архитектурата на европейския град на международни конференции.
Има статии в британски и европейски издания за съвременна архитектура и интериорен дизайн, за архитектурните техники на изобразяване и архитектурното образование.

Книгата е издадена с финансовата подкрепа на ETEM Building Systems България.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
Справочник за хидравлични изчисления на водопроводящи съоръжения и системи

Справочник за хидравлични изчисления

Автори: Авторски колектив от катедра „Хидравлика и хидрология” на УАСГ: проф. д-р инж. Богдан Казаков, проф. д-р инж. Мариана Мараджиева, доц. д-р инж. Кръстю Даскалов, доц. д-р инж. Николай Лисев, доц. д-р инж. Иван Калчев, ст. н. с. д-р инж. Жак Таджер, гл.ас. д-р инж. Весела Захариева, гл.ас. д-р инж. Борис Цанков

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
1_6f3cfb9800034307828b7aacd7cab5b2.jpg

Математика. Справочник за зрелостници и кандидат-студенти. Помагало за гимназиален етап

Изчерпан тираж !

Очаква се ново издание

Справочникът е предназначен за зрелостници и кандидат-студенти.
– Съдържа всички формули и таблици, необходими за подготовка и явяване на матура или на кандидатстудентски изпит по математика
– Може да се използва по време на конкурсните изпити по математика за прием в университетите
– Улеснява текущата работа по математика на учениците от гимназиалния етап и подготовката им за контролни и класни работи
– Съобразен е с действащите програми по математика за задължително и профилирано обучение

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
611810.jpg

Строителни материали

Строителни материали – за професионалните гимназии Автори: В. Станков, М. Такева, Ц. Владимиров Издателство: Техника Година на издаване: 1988 Страници: 131 Корици:

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
mod_p_3719e_ганю.jpg

Строителство на автомобилни пътища

1. Земните работи за нуждите на пътното строителство.
– видове строителни почви
– основни физични свойства и качествени показатели на почвите
2. Изпълнение на земните работи.
– общи сведения
– подготвителни работи
– начини за изпълнение на земните работи
– изпълнение на земните работи от нескални почви – механизация и производство
– изпълнение на земните работи от скални почви
3. Транспортиране на земните маси.
4. Уплътняване на земните маси.
– структура на материалите и задачи на уплътняването
– методи за уплътняване
– контрол при уплътняването на земните маси
– контрол при уплътняването на скалните насипи
– измерване на дебелината на пластовете при уплътняване
5. Определяне количеството, разпределение и движение на земните маси.
– оразмеряване на насипите и изкопите
– изчисляване количеството на земните маси
– движение и разпределение на земните маси
6. Начини за отводняване на земното платно.
– същност и цел
– отводняване в процеса на строителството на пътното тяло
– отводняване на пътища
7. Каменни материали и подготовката им за строителство.
– общи насоки за производство
– технически изисквания
– лабораторни изследвания
– кариери за добиване и преработване
8. Земно легло и земна основа на пътните настилки.
– предназначение на земното легло и начини за неговото изграждане
– оразмерителни характеристики на почвите при изграждане на земното легло
9. Основи на пътните настилки.
– теоретични постановки за функцията на основата в пътните настилки
– видове и конструктивни форми за основи на пътните настилки
10. Пътни настилки – класификация и изисквания.
– земни настилки или земни пътища – характеристика и подразделение
– трошенокаменни настилки
– паважни настилки
– бетонни настилки
11. Асфалтови смеси и настилки.
– асфалтови смеси – производство и полагане
– материали за строеж на асфалтови настилки
– структура и якостни характеристики на асфалтовите смеси и настилки
– проектиране състава на асфалтовите смеси
– производство на асфалтови смеси
– полагане и уплътняване на асфалтови смеси
12. Конструкция на пътни настилки с органични свързващи вещества – видове и технологии на изпълнение.
– повърхностни обработки
– асфалтови пропитки
– трошенокаменни настилки с органични свързващи вещества
– асфалтобетонни настилки
– настилки от лят асфалтобетон
– типови конструкции на асфалтовите настилки
13. Изисквания към пътните настилки за сигурността на автомобилното движение.
– пътните условия
– направа на грапави асфалтови настилки
14. Оразмеряване на пътните настилки.
15. Статическо оразмеряване на твърдите пътни настилки. Напрежения от съсъхване на бетона.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
FVU-150x250.jpg

Градоустройство, градско движение и улици

1. Градоустройство.
– градът и съставящите го елементи
– генерален план на града
2. Градско движение.
– предмет на науката за градско движение
– класификация на градската пътна мрежа
– структура на главната улична мрежа
– проучване на градското движение
– проучване на общите закономерности на движението и използването им за планиране на нова транспортна мрежа – –
генерален транспортен план
– основни методи за планиране и организация на движението
– планиране и организация на движението извън района на уличните кръстовища и възли
– планиране и организация на движението в обсега на уличните кръстовища и възли
– градски възли
– планиране и организация на на масовия градски и обществен транспорт
– планиране и организация на пешеходното движение
– планиране и организация на паркирането
– генерални схеми за организация на движението в населени места
3. Улици.
– фази при проектиране на улици
– конструкции и съоражения на уличната мрежа
– градски подземни инженерни мрежи

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
5943_pic_m.jpg

Техническо чертане- за професионалните гимназии

Учебникът е написан в съответствие с одобрена от МОН учебна програма.
В първата част на учебника са разгледани инструментите и необходимите материали за чертане, както и начините за тяхната употреба. Показани са различни шрифтове и начини за надписване на чертежи.
Във втората част са дадени геометрични построения (спрегнати линии, криви, орнаменти и др.), котиране и защриховане на чертежи, условни означения на материали и др.
В третата част е застъпено проекционно чертане на призматични тела, архитектурни колонади, напречни профили на пътища и канали, подпорни стени, стоманобетонни елементи, конструкции и др.
В четвъртата част са дадени аксонометрични проекции на тела и архитектурни обекти, начертаване на профилни стомани, релси, болтове, нитови съединения, сградна водопроводна и канализационна инсталация, шахти и др.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
IMG_20171012_224252.jpg

Мелиоративни помпени станции

1. Предназначение и описание на помпените станции.
– област на приложение
– елементи на помпените станции
– основни задачи при проектирането и експлоатацията на помпените станции
2. Основно обзавеждане на помпените станции.
– енергетична класификация и параметри на помпите
– описание и принцип на действие на основните видове помпи
3. Теория на лопатъчните помпи.
– центробежни помпи
– кавитация
– изпитване на помпите
4. Стационарни режими на работа на помпите и тръбната мрежа.
– обща постановка
– характеристики на тръбната мрежа
– сумарни характеристики на помпите
– анализ на съвместната работа на помпи и тръбна мрежа
5. Нестационарни режими.
– хидравличен удар
– противоударни мероприятия
– преходни процеси
– нестационарни режими в довеждащите канали
6. Оптимизационни проблеми при проектирането на помпени станции.
– надеждност на работата
– критерий за оптималност
– местоположение на помпените станции и зониране на механично напояваните площи
– локални оптимизационни задачи
– обща оптимизационна задача
7. Автоматично управление на технологичните процеси.
– основни принципи
– автоматично управляеми помпени станции
8. Електрообзавеждане.
– основни понятия
– електродвигатели
– управление на електрозадвижването
9. Хидромеханично и спомагателно обзавеждане на помпените станции.
– средства за пускане и регулиране на производителността на помпите
– арматура в помпените станции
– измервателни уреди и регулатори на ниво
– помощни стопанства
10. Долен и горен участък на помпените станции.
– общи въпроси
– долен участък
– напорни тръбопроводи
– горен участък
11. Помпени станции.
– конструктивни видове
– разположение и монтаж на обзавеждането
– общи изисквания при конструктивното оформяне
– размери на помпените станции
– фундиране на помпените станции
– класификация и описание
– генерален план

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-5-1.jpg

Експлоатация на хидромелиоративни системи и опазване на околната среда

I. Управление на хидромелиоративните системи.
1. Кратки исторически бележки.
2. Основни понятия и принципи за управление.
3. Хидромелиоративните системи – сложни системи.
4. Видове дейности при управление на хидромелиоративни системи.
5. Управление на технологичните процеси.
6. Показатели за оценка.
– технически свойства на системите
– технико-икономически показатели
II. Информационна дейност при управлението на хидромелиоративните системи.
1. Организация на наблюденията и измерванията.
– задачи и класификация
– основни принципи
– измервателни методи и уреди
2. Предварителна информация при управлението на хидромелиоративните системи.
– въвеждане на хидромелиоративните системи в експлоатация
– райониране на хидромелиоративната система
– класификация и категоризация
3. Текуща информация при управлението на хидромелиоративните системи.
– текуща информация при оперативно управление на технологичните процеси
– текуща информация при техническо поддържане на хидромелиоративните системи
– средства за събиране и предаване на информацията
III. Разпоредетелно-съветваща дейност при експлоатацията на хидромелиоративните системи.
1. Прогнози.
– класификация и методи
– планиране на технологичните процеси
2. Планиране на технологичния процес поливане.
– видове планове
– план-ведомост за експлоатационния поливен режим
– технология на поливния процес
3. Планиране на технологичните процеси водовземане и водоразпределение.
– показатели на технологичните процеси
– определяне на КПД на каналната мрежа
– план-ведемост за очакваните води във водоизточника
– план на използване на водите на водоизточника
– план за разпределение на водата по канали
– диспечерски план-график на водоразпределението
– водопотребление при недостиг на вода
4. Разпределително-съветваща дейност при оперативно управление на отводнителни системи.
– план за разпределение на водата при пролетно пълноводие
– план за регулиране на почвената влага в обработваемите площи
– теоритичен анализ на състоянието на подпочвените води
– обработване и анализ на измерените нива на подпочвените води
5. Разпределително-съветваща дейност при техническото поддържане на хидромелиоративните системи.
IV. Изпълнителна дейност при експлоатацията на хидромелиоративните системи.
1. Изпълнителна дейност при оперативно управление на хидромелиоративните системи.
– подготовка на площите за напояване
– подготовка и използване на поливната техника
– оперативно управление на водоразпределението
– оперативно управление на отводнителните системи
2. Изпълнителна дейност при техническо поддържане на хидромелиоративните системи.
– техническо поддържане на бетонови и стоманобетонови съоръжения
– техническо поддържане на земни и земнонасипни съоръжения
– техническо поддържане на закрити тръбопроводи
– техническо поддържане на метални, дървени и текстилни съоръжения
– техническо поддържане на съоръженията в началния участък на напоителните системи
– техническо поддържане на закритите отводнителни системи
– техническо поддържане на коригирани реки
– техническо поддържане на мелиорираните площи
V. Усъвършенстване на хидромелиоративните системи.
1. Усъвършенстване на напоителни системи.
– причини
– методика
– преустройство
2. Преустройство на съществуващи отводнителни системи.
VI. Опазване на околната среда.
1. Системата „човек-околна среда“.
– човекът като компонент на околната среда
– физическа обкръжаваща среда
– социално-икономическа околна среда
– взаимна връзка между компонентите на околната среда
2. Взаимодействие на човека с околната среда.
3. Контрол над състоянието на околната среда.
4. Екологическа оценка на хидромелиоративната дейност.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-4-1.jpg

Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи

I. Обща характеристика на автоматичните системи.
1. Понятия, определения и класификация.
– основни понятия и определения
– класификация
– функционални елементи
2. Структурно изграждане и структурен анализ на системите.
– функционална схема на системата
– графично представяне на структурата на системата
– основни съединения на динамичните звена
3. Режими в автоматичните системи.
– стационарно състояние и преходен процес
– статични и динамични характеристики
– линеаризация
– стандартни входни въздействия
II. Линейни системи.
1. Обща характеристика на линейните системи с постоянни параметри и с непрекъснато действие.
– математически апарат за изследване на линейните системи
– основни структурни елементи на линейните системи
– типови динамини характеристики на ЕДЗ и на съединенията им
– функционална структура и математическо описание на линейна система
2. Изследване на динамиката на линейни системи.
– устойчивост
– качество на процесите на регулиране в ЛС
– синтез на ЛС
3. Особени линейни системи.
– линейни системи с чисто закъснение
– линейни системи с разпределени параметри
– линейни системи с променливи параметри
– дискретни системи
III. Нелинейни системи.
1. Обща характеристика на нелинейните системи.
– определение и класификация
– построяване на статичните характеристики
– динамика
– релейни системи
– устойчивост

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-1-1.jpg

Ръководство за проектиране на хидротехнически съоръжения

1. Избор на мястото на язовирната стена.
2. Противофилтрационни и заздравителни мероприятия в основата на язовирните стени.
3. Бетонни язовирни стени.
– определяне на котата на билото
– действащи сили
– статическо изследване на бетонните гравитационни сили
– конструктивно оформяне на бетонните гравитационни язовирни стени
– облекчени бетонни гравитационни стени
– масивно-контрафорсни язовирни стени
4. Облекчителни съоръжения при бетонните язовирни стени.
– общи въпроси
– ретензия на високата вълна
– преливници
– изпускатели
5. Земнонасипни язовирни стени.
– общи сведения и видове
– конструктивно оформяне
– филтрационни изследвания
– устойчивост на откосите
6. Каменнонасипни язовирни стени.
– общи сведения, условия за изграждане и класификация
– конструктивни елементи и основни размери на каменнонасипна стена с глинено ядро
– филтрационни изследвания
– оразмеряване на обратните филтри
– порен натиск
– устойчивост на откосите
– обща устойчивост
– изчисляване на слягането
7. Облекчителни съоражения при насипните язовирни стени.
– траншейни преливници
– преходен участък
– бърз оток
– енергогасител
– основен изпускател
8. Отвеждане на водите по време на строителството.
– отбивен тунел
– отбивен канал
– отбивни язове
9. Водовземни кули.
общи въпроси
– хидравлично оразмерявне
– статическо изследване
– конструктивно оформяне

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-3-1.jpg

Ръководство по водоснабдяване

1. Водоснабдителни системи и схеми.
– предназначение, видове и съставни елементи
– водоснабдителни схеми
2. Водоснабдителни норми и разход на вода.
– водоснабдителни норми
– среден и максимален денонощен разход
– максимален часов разход
– противопожарен разход
3. Проектиране на водопроводни мрежи.
– външни водопроводи
– принципи при проектиране
4. Хидравлично оразмеряване на водопроводната мрежа като разклонена.
– определяне на оразмерителните водни количества
– допустими скорости и налягане
– определяне на диаметрите на тръбите
– определяне на котата, обема и размерите на напорния резервоар
5. Хидравлично оразмеряване на водопроводната мрежа като слючена.
– определяне на оразмерителните водни количества
– технико-икономическо определяне на диаметрите при помпено изкачване на водата
– изравняване на водопроводната мрежа
– хидравлично оразмеряване на външните водопроводи
– определяне на общия напор на помпите в помпена станция втори подем
6. Надлъжен профил на водопроводните клонове.
7. Монтажен план на водопроводната мрежа.
8. Напорни резервоари.
9. Каптиране на подземни води.
– видове каптажни съоръжения
– определяне на дебита на каптажните съоръжения
– зависимости между дебита, диаметъра, понижението и радиуса на влияние на кладенеца
– тръбни кладенци
– кладенци с хоризонтални дренажни тръби
– отвеждане на водата от тръбните кладенци
10. Каптиране на извори.
11. Основни съоръжения за избистряне и обезжветяване на водата.
– схема на пречиствателна станция
– производителност
12. Съоръжения за приготвяне и дозиране на реагети.
– определяне на дозата реагенти
– съоръжения за приготвяне на реагентен разтвор
– дозаторни устройства
13. Съоръжения за смесване на реагентите- .
– видове смесители
– смесител с напречни прегради
– смесител с надупчени прегради
– вертикален смесител
14. Суспензионни сепаратори.
– принцип на действие и видове
– хидравлично оразмеряване
15. Безнапорни бързи филтри.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
mod_p_c80b6_основи-на-хидравликата.jpg

Основи на хидравликата – водоснабдяване и канализация

1. Въведение, основни понятия и определения.
– предмет на хидравликата
– понятие за течност
– основни физични свойства на реалните течности
2. Хидростатика.
– хидростатично налягане
– диференциални уравнения за равновесие на течността
– основно уравнение на хидростатиката, закон на Паскал
– абсолютно и манометрично налягане, пиезометрична височина, вакуум и напор
– хидростатичен натиск
– хидравлични машини с хидростатично действие
3. Хидродинамика.
– основни понятия и видове движение на течности
– хидравлични елементи на потока, равномерно и неравномерно движение, напорен и безнапорен поток
– уравнение за непрекъснатостта на потока
– уравнение на Бернули за поток течност
– хидравлични съпротивления и загуби на напор
4. Изтичане на течности през отвори и наставки. Преливници.
5. Хидравлични основи на оразмеряването на напорни тръбопроводи.
– предназначение и класификация на тръбопроводите
– основни уравнения и зависимости при хидравличното оразмеряване
– хидравлично оразмеряване на къси тръбопроводи и сифони
– хидравлично оразмеряване на дълги тръбопроводи
– оразмеряване на тръбопроводи с непрекъснато отдаване на вода
– хидравличен удар
6. Оразмеряване на открити канали.
7. Движение на подземни води.
– основни понятия
– основен закон на ламинарната филтрация
– равномерно движение на подземните води
– неравномерно движение на подземните води
8. Водоснабдителни системи и схеми.
9. Водопотребление.
– видове консуматори
– водоснабдителни норми
– режим на водопотребление
– определяне на оразмерителни водни количества
– свободен напор
10. Водоизточници и водовземни съоражения.
– видове водоизточници
– каптиране на извори
– водовземане от подземни води
– водовземане от повърхностни водоизточници
– санитарно-охранителни зони
11. Изкачване на водата с помпи.
12. Външни водопроводи.
13. Водопроводни мрежи.
– видове и устройство
– оразмеряване
– водопроводни тръби, фасонни части и арматури
14. Водонапорни регулиращи съоражения.
– напорни резервоари
– водни кули
– водонапорни колони
15. Пречистване и обеззаразяване на природните води.
– качествени показатели на природните води и изисквания към качествата на питейните води
– основни методи за пречистване
– основни технологични схеми и съоражения за пречистване на води
– когулиране и утаяване на водата
– филтриране на водата, бавни и бързи филтри
– обеззаразяване на водата
16. Основна схема на канализацията. Канализационн системи.
17. Проектиране на канализационните мрежи.
– основни изходни данни за проектирането
– видове схеми на канализационни мрежи
– определяне на оразмерителните водни количества на битовите, производствените и дъждовните отпадъчни води
– хидравлично оразмеряване на канализационната мрежа – допустими скорости и наклони
– дълбочина на полагане на канализационните тръби
18. Устройство на канализационните мрежи.
– видове тръби и тръбни профили
– канализационни шахти
– преливници
– дюкери
– канализационни помпени станции
19. Метод за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки.
– състав на отпадъчните води
– категоризация на водоприемниците
– основни методи за пречистване
20. Съоръжения за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки.
– съоръжения за механично пречистване
– съоръжения за биологично пречистване
– съоръжения за стабилизиране на утайките
– съоръжения за обезводняване на утайките
– съоръжения за обеззаразяване и изпускане на отпадъчните води във водоприемниците
21. Водонасбдяване на сгради.
– основни елементи и видове
– схеми на сградните водопровдни мрежи
– тръби, фасонни части и арматури
– сградно водопроводно отклонение
– водомери и водомерни възли
– устройство и изисквания за проектиране на сградната водопроводна мрежа за студена вода
– устройство и изисквания за проектиране на сградната водопроводна мрежа за топла вода
– водопроводни системи
– противопожарни водоснабдителни системи
– хидравлично оразмеряване
22. Канализация на сгради.
– видове и основни елементи
– приемници на отпадъчни води
– тръби и фасонни части
– сградни канализационни мрежи за битови и дъждовни отпадъчни води
– хидравлично оразмеряване
23. Водонсабдяване и канализация на строителни площадки и обекти.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
mod_p_6c8d8_боян-димитров.jpg

Стоманобетонни конструкции

I. Теория на стоманобетона.
1. Физико-механични и деформационни свойства на бетона, стоманата за армировка и стоманобетона.
– бетон
– армировка
2. Метод за изчисляване на стоманобетонни конструкции.
– основни положения
– стадии на напрегнато състояние при стоманобетонни елементи, натоварени на огъване
– основни положения на метода на граничните състояния
– принципни положения на общоевропейските норми за проектиране на стоманобетонни конструкции
3. Изчисляване на стоманобетонни елементи по нормални сечения, натоварени на огъване.
– конструктивни особености
– основни положения
– елементи с правоъгълно сечение и единична армировка
– елементи с правоъгълно сечение и двойна армировка
– елементи с плочогредово сечение
4. Изчисляване на стоманобетонни елементи по наклонени сечения за напречни сили и огъващи моменти.
– основни положения
– изчисляване на стремената и огънатите пръти
– схема за определяне на носещата способност на стоманобетонни сечения за напречни сили
5. Изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, натоварени на нецентричен натиск.
конструктивни особености
– оразмеряване на колони, натоварени на нецентричен натиск със случаен ексцентрицитет
– изчисляване на стоманобетонни елементи, натоварени на нецентричен натиск
6. Изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, натоварени на центричен и нецентричен опън.
елементи, натоварени на центричен опън
– елементи, натоварени на нецентричен опън
7. Кратки сведения за изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи, натоварени на усукване.
8. Основни положения при конструиране и оразмеряване на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.
– общи сведения
– начини за предварително напрягане и закотвяне на армировката
– видове напрегната армировка и закотвящи приспособления
– загуби от предварително напрежение
– конструиране и основни оразмерителни проверки на предварително напрегнати елементи, натоварени на огъване.
9. Кратки сведения за определяне на деформациите при стоманобетонни елементи, натоварени на огъване.
II. Стоманобетонни конструкции.
1. Междуетажни подови конструкции.
– общи принципи и класификация
– гредови подови конструкции
– сглобяеми гредови конструкции с елементи тип „Спирол“
– сглобяеми гредови конструкции с 2Т-елементи
– касетирани подови конструкции
– подови конструкции, изпълнявани с едроразмерен кофраж
– подови конструкции, изпълнявани с предплочи
– безгредови подови конструкции
– изчисляване и конструиране на еднопосчно армирани плочи
– изчисляване и конструиране на кръстосано армирани плочи
– изчисляване и конструиране на главни и второстепенни греди
– числени примери за оразмеряване и конструиране на междуетажни конструкции
2. Стоманобетонни рамкови конструкции.
– моnoлитни рамкови конструкции
– сглобяеми конструкции за едноетажни промишлени сгради
– многоетажни рамкови конструкции
3. Тънкостенни пространствени конструкции.
– видове черупкови конструкции
– цилиндрични черупки
– призматични черупки
– черупки с двойна кривина върху правоъгълна основа
– ротационни черупки с двойна кривина – куполи
– черупки с отрицателна гаусова кривина
4. Фундаменти на сгради.
– общи сведения
– единични фундаменти под колони
– ивични фундаменти и гредови скари
– фундаментни плочи
– шлицови стени и изпълнение на подземни етажи
5. Сеизмични въздействия върху сградите и противоземетръсни конструкции.
– общо върху земетресенията
– определяне на сеизмичните натоварвания
– разпределяне на сеизмичната сила между отделните конструктивни елементи
– схеми и разположение на вертикалните диафрагми

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-2-1.jpg

Устойчивост и динамика на строителните конструкции. Ръководство за решаване на задачи

1. Устойчивост на строителните конструкции.
– основни методи за изследване на равновесните състояния на строителните конструкции и определяне на критичните им товари
– устойчивост на праволинейни пръти и дъги
– изчисляване на равнинни рамки по деформирана схема и определяне на критичните им товари
2. Динамика на строителните конструкции.
– системи с една степен на свобода
– системи с две степени на свобода
– системи с много степени на свобода
– системи с безкраен брой степени на свобода
– изследване на строителни конструкции за сеизмични товари
3. Метод на крайните елементи (МКЕ).
– основни уравнения на метода на крайните елементи
– устойчивост в рамки и изчисляване по деформирана схема
– динамично изследване на рамки

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
a1277cb30910d6b01027f118f33c82ea_XL.jpg

Ръководство за работа с тотални станции

В наръчникът е разгледана предварителната подготовка и работата с различни модели тотални станции, с които разполага Геодезическият факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. Обърнато е внимание на записа на данни в тях, обмена на данни и стандартните формати. Разгледани са дейностите с тоталните станции преди започване и по време на геодезически измервания. Описани са някои от често използваните в практиката приложни програми – свободна станция, измерване в координатен режим, трасиране и други.

Автори на ръководството са доц. д-р инж. Кристина Огнянова Микренска-Чернева, доц. д-р инж. Павел Павлов и ас. инж. Тамара Илиева-Цветкова.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
67ccbc0bec890ca9bd152fc4165f67cd.jpg

Математика за таланти 2. Тестове и задачи за подготовка и прием в 5 клас на Софийската математическа гимназия

Математика за таланти е сборник с тестове и задачи по математика за подготовка и прием в 5 клас на Софийската математическа гимназия. Универсално приложимите тестове и задачи могат да бъдат използвани в паралелките с амбициозни ученици от 3 и 4 клас на всички училища.
Една част от тестовете са предлагани за подготовка на учениците за математическото състезания „Откриване на млади таланти“, което традиционно се провежда в края на всяка учебна година в СМГ. В книжката са включени и темите от състезанията , на базата на резултатите от които се осъществява приемът на учениците от 4 клас в гимназията.
От авторите:
„Млади приятелю, тази книжка е написана с много любов и желание от нас – преподавателите – за да разкрием пред теб чудния свят на математиката. Трудностите, които ще срещнеш, решавайки тези задачи, не бива да те отказват. Те ще те направят по-силен, по-знаещ, и по-можещ.
Скъпи родители, материалите, които са включени в книжката, имат за цел да създадат гъвкава, комбинативна и логическа мисъл у вашите деца и да събудят интерес към математиката, която трябва най напред да бъде опозната, за да бъде заобичана.
Скъпи колеги, надяваме се, че това помагало ще направи работата ви по-интересна и разнообразна, като ви даде възможност да ползвате проверени на практика материали и ще ви помогне в заниманията с малките математически таланти.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
82b45657d94be51ff2e30ac80979fa75.jpg

Математика за таланти 1. Тестове и задачи за подготовка и прием в 5 клас на Софийската математическа гимназия

Математика за таланти е сборник с тестове и задачи по математика за подготовка и прием в 5 клас на Софийската математическа гимназия. Универсално приложимите тестове и задачи могат да бъдат използвани в паралелките с амбициозни ученици от 3 и 4 клас на всички училища.
Една част от тестовете са предлагани за подготовка на учениците за математическото състезания „Откриване на млади таланти“, което традиционно се провежда в края на всяка учебна година в СМГ. В книжката са включени и темите от състезанията , на базата на резултатите от които се осъществява приемът на учениците от 4 клас в гимназията.
От авторите:
„Млади приятелю, тази книжка е написана с много любов и желание от нас – преподавателите – за да разкрием пред теб чудния свят на математиката. Трудностите, които ще срещнеш, решавайки тези задачи, не бива да те отказват. Те ще те направят по-силен, по-знаещ, и по-можещ.
Скъпи родители, материалите, които са включени в книжката, имат за цел да създадат гъвкава, комбинативна и логическа мисъл у вашите деца и да събудят интерес към математиката, която трябва най напред да бъде опозната, за да бъде заобичана.
Скъпи колеги, надяваме се, че това помагало ще направи работата ви по-интересна и разнообразна, като ви даде възможност да ползвате проверени на практика материали и ще ви помогне в заниманията с малките математически таланти.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
872d29f5f4efe2d75c97b5dfeed40a8f.jpg

Втора математическа читанка за 4-5 клас

„Втора математическа читанка за 4-5 клас” включва 31 текста за четене и повече от 800 задачи, които учителети не дават учебните часове. Помагалото е написано от авторите с опит като учители по математика в СМГ и знаят как да съчетаят полезните знания със забавлението.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
images-4.jpg

Първа математическа читанка, 3 – 4 клас

Авторите са дългогодишни преподаватели в Софийската математическа гимназия и ръководители на курсове за подготовка на ученици за трети и четвърти клас. С помощта на Първа математическа читанка, забавлявайки се с приключенията на бате Патилан, баба Цоцолана, и Кольо Детектива, децата неусетно ще усвоят важни математически принципи и правила, ще научат как: да преминават през лабиринти, да се справят с детективски задачи, да смятат с пръсти, да отмерват течности с преливане и още много други полезни неща.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
11966.jpg

Математическа читанка, 4 клас

Книгaтa е пocoбие зa извънклacнa paбoтa пo мaтемaтикa c ученици oт 4 клac.
B нея ca включени 30 четивa и нaд 400 пpимеpa и зaдaчи. Aвтopите ca дългoгoдишни пpепoдaвaтели в Coфийcкaтa мaтемaтичеcкa гимнaзия и pъкoвoдители нa куpcoве зa пoдгoтoвкa нa ученици зa кaндидaтcтвaне cлед четвъpти клac.
Зaбaвлявaйки cе c пpиключениятa нa Пaтилaн, Maйcтop Тpичкo и Кoльo детективa, децaтa неуcетнo ще уcвoят вaжни мaтемaтичеcки пpинципи и пpaвилa.

Учениците c лекoтa ще нaучaт кaк дa:
игpaят, зa дa пoбедят.
пътешеcтвaт в cтpaнaтa нa pебуcите.
oтмеpвaт течнocти c пpеливaне.
cе cпpaвят c детективcки зaдaчи.
cтaнaт мaгьocници и oще мнoгo дpуги пoлезни нещa.

Hемaлкa чacт oт четивaтa ca дocтъпни и зa учениците oт тpети клac, a еднoвpеменнo c тoвa пpедcтaвлявaт интеpеc и зa ученици oт пo-гopните клacoве.

B дoпълнение към „Maтемaтичеcкa читaнкa зa 4 клac“ ca paзpaбoтени и пoмaгaлaтa „Пъpвa мaтемaтичеcкa читaнкa зa 3 – 4 клac“ и „Bтopa мaтемaтичеcкa читaнкa зa 4 – 5 клac“, кoитo cъщo ca пpеднaзнaчени зa извънклacнa paбoтa пo мaтемaтикa.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
-5.jpg

Сборник – ръководство по СИП – Математика, 4клас

Този сборник е предназначен за ученици от четвърти клас, които проявяват интерес към математиката, за учителите в урочната им дейност и ръководителите на СИП – математика в общообравозателните училища. Той съдържа 14 теми, покриващи учебното съдържание и свободно избираемата подготовка в четвърти клас.Включени са задачи, давани на математически състезания и олимпиади. Всяка тема започва с кратки теоритични бележки, необходими при решаване на задачите, примерни решения и отговори.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»
161065z.jpg

Курс по математика за 2 клас – учебно помагало, 2009г.

Важен за успеха на всички ученици! С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми и тестове, давани на приемни изпити и математически състезания.

Предназначението на учебното помагало „Курс по математика за 2. клас“ е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на математически състезания. Съдържанието на учебното помагало е гаранция за постигане на най-висок успех, тъй като осигурява сериозна и пълна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическите области на математиката – аритметика и геометрия. Теорията е затвърдена чрез степенувани по сложност подробно решени задачи от всички основни видове, които имат обучаващо значение и са онагледени с множество чертежи.

Допълнителните теми с подробно решени задачи от всички видове, давани на математически състезания, са предвидени за часовете по задължително избираема подготовка и имат за цел да покажат на учениците, че са изградили достатъчно здрава и силна система от знания за отлично представяне по математика в училище, и на математически конкурси след 2. клас.

Във всеки урок на всяка решена задача по номер съответства нерешена задача за самостоятелна работа и на всяка решена конкурсна задача по номер съответствува нерешена конкурсна задача за самостоятелна работа. На края на всеки раздел има тестове с по 10 основни задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му. Помагалото е обогатено с много задачи и техните отговори от конкурсните теми и тестове, давани на математически състезания, необходими за самоконтрол на учениците.

Настоящото издание е одобрено от МОН.

ПЪЛЕН ТЕКСТ»