Топлинно стопанство

В учебника „Топлинно стопанство“ са разгледани теорията и практиката за изграждане на топлинни стопанства в индустрията, битови и обществени сгради. Методологията е онагледена със схеми, фигури и снимки на инсталации и съоръжения. В теоретичен аспект са разработени темите за топлинна (енергийна) ефективност и приложение на балансовите методи.

Систематично са разгледани въпросите за източници на топлина, горивни инсталации, топлоносители, разпределителни устройства, тръбопроводи и елементи в топлинното стопанство и топлинна изолация.

Учебникът „Топлинно стопанство“ е предназначен за студентите от специалността „Топлинна и хладилна техника“ на Технически университет – София. Може да служи като помагало на топлотехниците от всички области на стопанския живот.