Термодинамични и топлофизични свойства на веществата – справочник

Справочникът „Термодинамични и топлофизични свойства на веществата“ съдържа таблици и диаграми за термодинамичните свойства и топлофизичните характеристики на голям брой вещества, като вода (лед, течност и пара), хладилни агенти, неорганични и органични вещества, сух и влажен въздух, бинерни водни разтвори, горива и димни газове, които намират приложение при множество процеси в топлотехниката, хладилната техника, химическата и хранителната промишленост.

За голям брой неорганични и органични вещества са представени и корелационни уравнения за топлофизичните им характеристики.

Справочникът „Термодинамични и топлофизични свойства на веществата“ е предназначен за конструктори, проектанти, инженери и техници от промишлени фирми, студенти във висши технически учебни заведения и ученици в професионални гимназии.