Строителни материали

Учебникът „Строителни материали“ е написан съгласно с учебната програма на МОН и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство, специалности „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Строителство и поддържане на пътищата и жп линиите“.

В учебника са разгледани основните видове материали, използвани в съвременното строителство, както и перспективите на производството на нови ефективни строителни материали. Отделните теми са разработени при спазване на единен метод на изложение: определение и класификация на дадения вид материал, технология на производството му, физико-механични свойства и технически изисквания, разновидности, области на приложение. Разгледани са също въпросите за икономично използване на материалите и оползотворяване на промишлени отпадъци.

Учебникът „Строителни материали“ може да се използва и от техниците, работещи в областта на инвестирането и изпълнението на строителството.

Учебникът е одобрен от МОН.