Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи.

Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 193-1-3 и БДС EN 1993-1-5

Книгата разглежда един специфичен вид стоманени конструкции от студеноформувани тънкостенни елементи.

Такива елементи се отличават с характерни особености и проявяват специфично поведение, поради което за тяхното проектиране е обособена отделна част на стандарта БДС EN 1993-1-3.

В Глава 2 са разгледани теоретичните основи на методите за проектиране, залегнали в БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5.

Те следва да се схващат по-общо, тъй като някои от тях са валидни за стоманените конструкции изобщо. Изяснени са и специфични аспекти на поведението на тънкостенните елементи.

В Глава 3 се разглежда носимоспособността на напречните сечения на тънкостенните елементи при отчитане на местната и дисторсионната загуба на устойчивост чрез т.нар. изчислително напречно сечение.

В Глава 4 се разглежда носимоспособността на устойчивост на елементи.

Отделено е място за изясняване на теоретичните основи на базовите методи на БДС EN 1993-1-1 за случаите на центричен натиск, огъване и нецентричен натиск, които са валидни не само за тънкостенните елементи. Разгледани са особеностите при  тънкостенните елементи, свързани с отчитането на взаимодействието между местна, дисторсионна и обща устойчивост.

Глава 5 е посветена на специфичните за конструкциите от студеноформувани профили и профилирани ламарини съединения: самонарязващи винтове, прострелващи пирони, слепи нитове, точкови заваръчни шевове.

Глава 6 включва някои специални приложения.

Основно внимание е отделено на проектирането на столици с отчитане на укрепващата функция на покритието. Разгледано е и отчитането на диафрагмовото действие на покривните и стенните обшивки.

Авторът изказва благодарност на рецензентите доц. д-р инж. Георги Линков и инж. Стефан Маринов за внимателния и критичен прочит на книгата, както и за отправените забележки и препоръки, спомогнали за подобряването на текста.
Книгата е предназначена за строителни инженери-конструктори, които се занимават със стоманени конструкции. Тя представлява интерес и за студентите и докторантите по строително инженерство с афинитет към стоманените конструкции за по-задълбочено запознаване с някои общи теоретични постановки и със специфичните особености при тънкостенните елементи. Материалът е богато илюстриран с голям брой фигури и таблици, както и с подробно разработени примери.