Ръководство по Геотехника ЕВРОКОД 7

1. Европейски норми за геотехническо проектиране.
термини, правила и принципи, категории строежи
геотехническо проектиране чрез изчисления
метод на проектиране
частни коефициенти за динамични свойства на почвите
експлоатационни гранични състояния
2. Почви и почвена (земна) основа.
геотехнически проучвания на терена; методи за проучване, планиране и обем на проучванията
земно-механични изследвания
характеристични и изчислителни почвени параметри
препоръки за физико-механични свойства на почвите за различни геотехнически задачи
доклад за инжерно-геоложките проучвания и земно-механичните изследвания
3. Приложна механика на почвите. Напрежения, деформации, устойчивост и земен натиск.
напрежения и деформации на земната основа; консолидация на почвите
обща и относителна устойчивост на земната основа; носеща способност и пластични зони
хидравлична устойчивост и втечняване на почвите
земен натиск
4. Строителни изкопи и насипи.
отводняване на строителни изкопи
устойчивост на откоси
армирани изкопи
насипи
армирани насипи
5. Свлачища и срутища.
свлачища – устойчивост и укрепване
срутища – динамика на процесите и защита
6. Подпорни и укрепителни стени.
подпорни стени
укрепване на недълбоки строителни изкопи
укрепителни стени
анкери
7. Плоскостни фундаменти.
основни принципи при проектиране
примери
фундаменти под динамични товари
преустройство и възстановяване на фундаменти
плоскостни фундаменти при специфични условия на строителство
8. Пилотни и кладенчови фундаменти.
пилотни фундаменти
фундиране с кладенци
фундиране в открити води
9. Фундиране в слаби и особени почви. Заздравяване на почвената основа.
фундиране в слаби почви
фундиране в пропадъчни почви
фундиране в набъбващи почви
заздравяване на земната основа
10. Надзор и мониторинг.
план за мониторинг
контрол и мониторинг на различни фундаментни конструкции и земни съоражения