РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕТАЖНА СГРАДА

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕТАЖНА СГРАДА СЪС СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ СЪГЛАСНО ЕВРОКОДОВЕ 1, 3 и 8 – ПРИМЕРЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Ръководството ще помогне на строителните инженери-конструктори при изготвянето на технически проекти на стоманени конструкции съгласно европейските норми – Еврокодове 1,3 и 8. То е полезно учебно помагало и за студентите и докторантите със специалност Строителство на сгради и съоръжения.

Независимо, че разглеждания пример е за определен клас конструкции – етажни сгради със стоманен носещ скелет, в него е застъпена теорията и практиката на традиционните стоманени конструкции. Поради което книгата може да послужи за ръководство при проектирането на всякакви сгради с пълностенна стоманена носеща конструкция.

Много полезни за практикуващите инженери ще са представените характерни детайли на пълностенните стоманени конструкции и подробните обяснения за тяхното изчисляване.

Решеният пример се базира на подробната информация за проектиране на етажни сгради дадена в [7] и е практическо допълнение към тази книга. Като не повтаря а само илюстрира приложението на изложената там материя.
Желателно е книгата да се ползва като ръководство за проектиране след цялостния и прочит. Тя е написана не като отделни примери за прилагането на нормите. А е като единен документ, илюстриращ изготвянето на техническия проект на разглежданата конструкция, с взаимообвързаност на всичките му части.
Авторът благодари на рецензентите си доц. д-р инж. Николай Рангелов и инж. Димитър Куманов за внимателния и много отговорен прочит на ръководството и за направените забележки и препоръки, които са отразени в окончателния текст.