Пречистване на природни води

В учебника „Пречистване на природни води“ са разгледани въпроси, свързани с пречистването на природните води за питейни и битови нужди. Използвани са най-новите научно-технически постижения в нашата и световната практика. Разгледани са качествените показатели на природните води, основните пречиствателни процеси и прилаганите клесически и съвременни технологични решения и съоръжения за пречистване на природни води. Материалът е богато онагледен с подходящи схеми и фигури. Приведени са конкретни оразмерителни параметри, характерни за отделните съоръжения.

Съдържанието е съобразено с учебната програма по дисциплината „Пречистване на природни води“, която се изучава от студентите от специалността „Водоснабдяване и канализация“ при Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София.

Освен за студенти, учебникът „Пречистване на природни води“ е предназначен и за широк кръг специалисти, докторанти и инженери, работещи в областта на пречистването на водите.