ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО с решени примери

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО с решени примери по прилагането на Еврокод 8-1 – проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия (нови сгради)

Ръководството е разработено съгласно плана за въвеждане на европейските стандарти (Еврокодове) за проектиране на строителните конструкции, които трябва да влязат в сила във всички страни от ЕС след края на м. март 2010 г. Еврокод 8 – EN 1998 – Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия (съответните български стандарти са означени с БДС EN 1998) съдържа шест части: ЕN 1998-1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради; ЕN 1998-2: Мостове; ЕN 1998-3: Усилване и възстановяване на сгради; EN 1998-4: Силози, резервоари и тръбопроводи; EN 1998-5: Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически аспекти; EN 1998-6: Кули, мачти и комини.