ПИПСМР – част Съоръжения

По дългогодишна традиция нормативните актове за приемане на видовете СМР се наричат съкратено ПИПСМР, въпреки че това наименование е отпаднало преди повече от 20 години. С ПИПСМР бяха давани конкретни указания кое как трябва да бъде изпълнено и измерено. Всички изисквания на ПИПСМР са в сила и сега, защото не са отменени. Където се налага осъвременителна промяна, тя се прави от проектанта и се записва изрично в проекта (на чертежа или в записката) с мотировка. Строителният надзор е длъжен да изисква работите да се извършват съобразно ПИПСМР.

Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи, част Съоръжения, съдържа:

Пътища и улици
Паркове и градини
Хидротехнически съоръжения
Хидромелиоративни системи и съоръжения
Охладителни кули, комини, силози и бункери
Пещостроителни работи за топлотехнически съоръжения