Норми за проектиране – плоско и пилотно фундиране

Сборникът с норми за проектиране съдържа:

Наредба № 1 за проектиране на плоско фундиране – С тази наредба се уреждат техническите изисквания и отношенията между участниците при проектирането на плоско фундиране на строежи (сгради и съоръжения) с единични и ивични фундаменти, фундаментни скари и общи фундаментни плочи.

Норми за проектиране на плоско фундиране – Тези норми определят техническите изисквания при проектирането на плоско фундиране на сгради и съоръжения с единични и ивични фундаменти, общи фундаментни плочи и скари.

Норми за проектиране на пилотно фундиране – Тези норми се отнасят за проектиране на пилотни фундаменти при страна или диаметър на пилотите до 150 cm и дължина до 40 m по метода на граничните състояния.

Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини – Тези норми трябва да се спазват при проектирането на фундаменти под машини с динамични товари, в това число фундаменти на машини с въртящи се части, машини с коляно-мотовилкови механизми, чукове, формовъчни машини в леярството, формовъчни машини за стоманобетонни елементи, трошачки, мелници, преси, металорежещи машини и въртящи се пещи.