Норми за проектиране на промишлени предприятия

Сборникът Норми за проектиране на промишлени предприятия включва:

Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия (1988 г.) – Тези норми се прилагат при проектиране на генералните планове, вертикалната планировка и благоустрояването на нови промишлени предприятия и такива, които са в процес на разширение и реконструкция. Нормите не се отнасят за проектирането на генерални планове за животновъдни и птицевъдни комплекси.

Норми за проектиране на производствени сгради на промишлени предприятия (1988 г.) – Тези норми се прилагат при проектиране на нови и реконструкция на съществуващи производствени сгради в промишлените предприятия и при преустройство на непроизводствени в производствени сгради.

Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия (1982 г.) – Тези норми се отнасят при проектиране на нови и реконструкция на съществуващи обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия: санитарно-хигиенни, столове за хранене, здравни, просветни, културни, спортни, административни и проектантско-конструкторски бюра.