Наредба № Iз – 1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Наредба № Iз – за пожарна безопасност на обектите