Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

С Наредба № 7 към ЗУТ се определят правилата и нормативите за устройството на тариторията, както и нормативите за необходимата земя при застрояване с оглед ефективното използване на териториите и поддържането на природното равновесие.