Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (с последните изменения от 2015 г.). С наредбата се определят:

1. Минималните изисквания за енергийна ефективност на жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване и начините за изразяване на техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите;

2. Методиката за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сградите;

3. Граничните стойности на интегрирания енергиен показател „специфичен годишен разход на първична енергия“ в kWh/m2, определени със скалата на класовете на енергопотребление.

4. Референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи;

5. Изискванията за влагоустойчивост, въздухопропускливост, водонепропускливост и слънцезащита през летния период;

6. Техническите изисквания по отношение на ефективността на генераторите на топлина/студ в сградите, включително на децентрализираните системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници;

7. Изискванията към инвестиционните проекти при оценката на разхода на енергия.