Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации

Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

С тази наредба се определят техническите изисквания при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и при реконструкция на съществуващи сградни водопроводни и канализационни инсталации в жилищни, обществено-обслужващи, производствени, селскостопански, курортни и вилни сгради и в сгради със смесено предназначение.