Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

С тази наредба се определят техническите изисквания при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и при реконструкции на съществуващи канализационни системи на урбанизирани територии над 200 ЕЖ (еквивалентни жители).