Изпълнение на стоманени строителни конструкции съгласно Еврокод.

Изпълнение на стоманени строителни конструкции съгласно Еврокод. Ръководство за специфични въпроси по проектиране, съгласно Еврокод 3 и указания за приложение на БДС EN 1090-2

Като член на ЕС България е член на Европейския комитет по стандартизация (CEN) чрез националния орган по стандартизация – Български институт по Стандартизация (БИС). Свързано с това и съгласно вътрешния правилник на CEN, в срок до март 2010 г.:

  • всяка страна членка следва да внедри съответните разработени от CEN стандарти като национални нормативни документи. Всички противоречащи нормативни документи да бъдат отменени. В областта на стоманените конструкции са налице 20 стандарта – Еврокод 3.

Настоящото ръководство е подготвено и реализирано с основна цел за разясняване и с указания за приложение на техническите изисквания по отношение на изпълнението на стоманените конструкции, т.е. БДС EN 1090, част 2.