Зидани конструкции

Книгата „Зидани конструкции“ е замислена като практическо помагало за проектанти, научни работници, преподаватели и студенти.

Разгледани са основни теоретични положения при проектиране на сгради, включващи елементи от неармирана и зидария с ненапрегната армировка, според постановки на стандартите БДС EN 1996 (Еврокод 6) и БДС EN 1998 (Еврокод 8):
– видове зидани стени и механични свойства на зидария по компоненти;
– проектиране и конструиране за нормална експлоатационна температура;
– сеизмично проектиране и конструиране;
– изчисляване на основни носещи зидани елементи за въздействие от пожар.