Защита от шум – сборник

Сборникът Защита от шум включва:

Закон за защита от шума в околната среда

Наредба № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите

Наредба № 6 за показателите на шум в околната среда

Наредба № 6 за безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие