Закон за устройство на територията/ЗУТ, 2017г.

НОВ! Издаден през март 2017 г., с последни изменения от ДВ бр. 13/2017 г.

Законът за устройство на територията урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.