Етажни сгради със стоманена носеща конструкция

Етажни сгради със стоманена носеща конструкция

1. Основни видове конструктивни системи.
рамкови системи
връзкови (дискови) системи
съчетания от различни системи
2. Натоварвания и въздействия.
постоянни натоварвания
експлоатационни натоварвания
натоварване от сняг
натоварване от вятър
температурни въздействия
сеизмични въздействия
комбиниране на въздействията
3. Конструктивна композиция.
конструктивна композиция в план
композиция по височина на сградата
конструктивни елементи на носещия скелет
4. Изчислителни модели, анализ на носещата конструкция.
моделиране
метод на анализа
избор на съотношението на коравини за рамкови конструкции
5. Основни положения при проектирането на етажни сгради за сеизмични въздействия.
критерии за регулярност на конструкцията
класове и коефициенти на значимост
методи за анализ
крайно гранично състояние
ограничаване на повредите
видове конструкции и коефициенти на поведение
6. Оразмеряване на елементите.
материали
класификация, моделиране и методи за изчисляване на склетни конструкции
класификация на напречните сечения
отчитане на влиянието на несъвършенствата
носимоспособност на напречните сечения
носимоспособност на елементите на устойчивост
равнинни части (стени) на пълностенни конструктивни елементи
експлоатационни гранични състояния за сгради
7. Оразмеряване и конструиране на възлите.
основни конструктивни решения
съединения с болтове и болтови стави
заварени съединения
моделиране и оразмеряване на възлите
8. Специфични правила за проектиране и детайлиране на елементите и възлите при сеизмични въздействия.
правила за проектиране на дисипативни елементи, подложени на натиск или огъване
правила за проектиране на части или елементи, подложени на опън
правила за проектиране на съединения в дисипативни зони
правила за проектиране и детайлиране на рамки, с елементи подложени на огъване
правила за проектиране и детайлиране на връзкови конструкции
правила за проектиране и детайлиране на рамки с нецентрично включени връзки
примери за възли на рамкови конструкции, проектирани за райони с висока сеизмичност