Електрически уредби и съоръжения – сборник наредби

Важно!

Наредба № 1/2010 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010 г.) е променена с Наредба за изменение и допълнение, обнародвана в ДВ, бр. 95/29 ноември 2016 г.

Изменението е публикувано след отпечатването на книгата и е голямо като обем, поради което не може да бъде приложено като допълнителна брошура. По тази причина коричната цена на книгата е коригирана от 15,00 лв. с ДДС на 8,40 лв. с ДДС.

Останалите наредби, включени в изданието са актуални към м. декември 2016 г.

Сборникът „Електрически уредби и съоръжения“ включва:

Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи