Екология & Архитектура

1. Общи въпроси на екологията за опазване, устойчиво развитие и възпроизводство на околната среда.
екологията като наука
исторически обзор и концепции за развитието на науката екология
околната среда и нейните съставни компоненти
жизнена среда
географска среда
антропогенна среда
природна среда
урбанизирана среда
социална среда
ландшафтна среда
2. Основни екологични фактори и явления в архитектурната среда.
природни и антропогенни абиотични фактори и явления в архитектурната среда
природни и антропогенни биотични фактори и явления в архитектурната среда
3. Екологично-устройствено планиране на екологичните териториални системи.
регионални комплекси – екологични фактори и явления
регионални комплекси – общоустройствени екологични проблеми на плановете за регионално развитие
специфични екологични фактори и явления при устройството на селищни територии
основни екологични проблеми при устройството на селищни територии
4. Екологична среда на сградите. Екологично планиране на архитектурата на сградите – фактори, явления, режими и проблеми за организация на архитектурната среда и архитектурата на сградите.
специфични екологични фактори и режими
екология на жилищните сгради
екология на обществените сгради и обектите за отдих
екология на промишелените сгради
5. Правни и организационни аспекти, постижения и перспективи за опазване на околната среда.
правни аспекти за опазване на околната среда
правни аспекти за опазване на обектите в околната среда
законодателни условия за опазване на околната среда
институции по опазване на околната среда
защита срещу нанесени вреди в околната среда
национални стратегии, принципи и резултати от екологичната политика на РБългария