Геодезия в строителството

Учебникът е разработен в съответствие с учебвана програма на Министерството на образованието и науката и е предназначен за професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия.

В първия раздел на учебника – Основи на геодезията, написана от инж. Христо Духовников, са дадени общи сведения по геодезия, разгледани са измерванията на дължини и на ъгли, нивелацията, координатни изчисления, триангулацията, снимачни методи, ортогонална и тахиметрична снимка, определянето на площи. Описани са и съответните инструменти, с които се извършват измерванията.

Във втората част – Геодезия в строителството, написана от д-р инж. Георги Милев, са разгледани геодезически работи при проектиране на строителните обекти, трасировки, геодезически работи при строителството и монтажа на линейните обекти, съставянето на планове на изградените обекти и изследването на деформациите им.

Учебникът „Геодезия в строителството“ е одобрен от МОН.