Водоснабдителни системи – сборник наредби

Сборникът „Водоснабдителни системи“ включва:

Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване