Биоклиматична енергоефективна архитектура

1. Автоматизирана информационно система „Климат – Архитектура“.
2. Указания за проектиране.
общото градоустройство
избор на площадка за застрояване
системи за застрояване
ориентация на сградите
застроителни петна
3. Енергийна целесъобразност при обемно-планировъчното проектиране на сградите.
общо решение
обемно-планировъчно решение на сградите
интериори
фасадни решения
4. Използване на енергията от околната среда.
оптимално използване на естественото осветление
използване на слънчевото отопление
слънцезащита
естествено проветряване
естествено охлаждане на помещенията
5. Методики за оразмеряване и контрол.
методики, използвани в проектен стадий
уреди и пособия, използвани в проектен стадий
уреди и методи за оценка и контрол на съществуващи сгради
6. Информация за други екологично чисти възобновими видове енергия.
активно използване на слънчевата енергия
инсталации за използване на геотермална енергия
инсталиране за добиване на енергия от биосферата
използване енергията на вятъра
други източници на енергия
мениджмънт