Автоматизация на ВиК системи

Автоматизацията на водоснабдителните и канализационни системи има определящо значение при контрола и управлението им. Чрез нея могат да се намалят значителните загуби на вода от водопроводните мрежи и оптимизират процесите при пречиствателните станции за природни и отпадъчни води.

Съдържанието на книгата „Автоматизация на ВиК системи“ съответства на университетската програма за едноименната дисциплина в УАСГ.

Книгата „Автоматизация на ВиК системи“ е предназначена за студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация“ за профилите „Мрежи и съоръжения“ и „Пречистване на водите“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Обемът и съдържанието и са съобразени с учебната програма за тази специалност. Тя може да се ползва от проектанти, изпълнители, контролиращи органи, както и от преподаватели и студенти от други висши учебни заведения.