Производствени предприятия в строителството

Съвременното строителство предполага използването на редица разнообразни материали и изделия. За целите на тяхното производство, съхраняване и комплектация, са създадени производствените предприятия в строителството. Те могат ситуационно да съществуват като единични за конкретно производство, или обединени в по-големи производствени структури. Така произведените и комплектовани материали се отличават с по-добро качество и значително по-добри условия на труд, в сравнение с аналогичните производства на строителната площадка.

Учебникът „Производствени предприятия в строителството“ е съобразен с утвърдената програма за същата дисциплина, изучавана от специалност ССС, специализация „Технология“. Книгата може да се ползва и от строителните инженери в практиката на технологичното проектиране.