Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони