Наредба № Із-1971 от 2009 година за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Актуализирано издание