Безопасност на труда в строителството

Сборник с наредби за безопасност на труда в строителството, актуализиран през 2015 година.

Включва:
НАРЕДБА № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
НАРЕДБА № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
НАРЕДБА № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодичното обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
НАРЕДБА № РД-07-8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа